Няма данни.

 

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент -  Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи-нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк-турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов-ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова-телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо-ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си-туация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

www.eufunds.bg

       

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”

 4640 ГР. РАКИТОВО  ул."Парка"

ОБЩ. РАКИТОВО    ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 

ДИРЕКТОР : тел/факс 03542 /2003  - Георги Янушев

 ПОМОЩНИК- ДИРЕКТОР : тел.  03542 / 2561- Кунчо Караджов

 СЧЕТОВОДСТВО : 03542/ 2461

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

https://vuirakitovo.com/

Няма данни

Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов” е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви от цялата страна. Разположено е на два километра от гр. Ракитово  сред вековна борова гора. То е само за момчета. Създадено е през 1953 година като “училище за морално застрашени деца”.  През годините се е наричало и Трудово-възпитателно училище”Максим Горки”. Сегашното си име носи на Ангел Узунов/1928-1999/, който работи в училището от самото му откриване. Своя богат педагогически опит в работата с “трудните деца” той отрази блестящо в книгите си “Живот без междучасие” и “Самораслеци – деца наши”, които служат като учебници за студентите по педагогика.

Времето в Ракитово

Partly Cloudy

8°C

Ракитово

Partly Cloudy

Humidity: 57%

Wind: 33.8 km/h

  • 24 Mar 2016

    Partly Cloudy 11°C 5°C

  • 25 Mar 2016

    PM Showers 11°C 2°C